Zakład Badań Środowiskowych

O NAS

 • Kompleksowe, wiarygodne i rzetelne pomiary w środowisku pracy.
 • Akredytowane Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Zakład Badań Środowiskowych posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego uzyskany w Polskim Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji nr AB 993 (do wglądu na stronach internetowych Polskiego Centrum Akredytacji).

W Zakładzie Badań Środowiska Pracy został wdrożony system jakości zgodny z normą: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

OFERTA

Badania Środowiska Pracy

Wykonujemy oznaczenia stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w powietrzu na stanowiskach pracy:

Czynniki chemiczne:

 1. Substancje organiczne (np. rozpuszczalniki)
 2. Substancje nieorganiczne (np. kwasy, zasady ,sole, tlenki: NO, NO2, CO)
 3. Pozostałe czynniki chemiczne

Pyły:

 1. Pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę (WKK, pył całkowity pył respirabilny).
 2. Pyły drewna.
 3. Pyły sadzy technicznej.
 4. Pyły talku.
 5. Pyły sztucznych włókien mineralnych.
 6. Pyły cementów portlandzkiego i hutniczego.
 7. Pyły węgla kamiennego i brunatnego.

Wykonujemy pomiary narażenia organizmu ludzkiego w środowisku pracy na:

 1. Hałas słyszalny.
 2. Oświetlenie.
 3. Drgania mechaniczne: ogólne i miejscowe.
 4. Mikroklimat.

Personel Zakładu Badań Środowiskowych posiada wykształcenie oraz szkolenia uprawniające do wykonywania pomiarów i oznaczeń na najwyższym poziomie.

Do wykonywania pomiarów stosowane są przyrządy pomiarowe renomowanych firm krajowych i zagranicznych, posiadające ważne świadectwa wzorcowania.

Wyposażenie pomiarowe objęte jest programem sprawdzeń oraz wzorcowań zewnętrznych w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Gwarantujemy:

 • profesjonalne przeprowadzenie pomiarów w oparciu o aktualne Rozporządzenia oraz Polskie Normy,
 • krótkie terminy realizacji zlecenia,
 • konkurencyjne ceny dostosowywane do indywidualnego klienta,
 • dogodne warunki płatności.

 

KONTAKT

ZAKŁAD BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
04-281 Warszawa, ul. Olszynki Grochowskiej 2B
tel./fax: (0-22) 612-18-00
tel. kom.:0-602-64-00-82
e-mail: badania@badania.org.pl